نقش کارآفرینی و نوآوری در عبور از بحران

چکیده


در حال حاضر سیر تحوالت جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فناوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه
موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه
توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب شده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و
کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل شوند. با عنایت به پدیده جهانی شدن اقتصاد، برخی عقیده دارند که بازارهای جهانی
فردا در اختیار شرکت هایی است که به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می دهند و برای گسترش سرمایه های فکری خود در
حد کالن سرمایه گذاری می کنند، در بالندگی فردی پر تالشند و در تعیین استراتژیها، شرایط محیطی را مد نظر قرار می
دهند. بر همین اساس، توسعه کارآفرینی از جنبه های گوناگون مدنظر قرار گرفته است. از این رو، این تحقیق با هدف
بررسی نقش کارآفرینی و نوآوری در عبور از بحران پرداخته شده است به همین جهت تعاریفی از کارآفرینی، نوآوری و
شرایط بحرانی انجام گرفته و همچنین در ادامه به نقش کارآفرینی و نوآوری در عبور از بحران پرداخته شده است و در پایان
موارد مذکور به صورت جمع بندی شده در قسمت نتیجه گیری به شکل بحث و نتیجه ارائه گردیده است.

مقدمه

 

ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص های سخت افزاری و دارایی های مشهود که
دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصوالت جدید و دارایی
های نرم افزاری داده است .شواهد حاکی از آن است در جاهایی که الگوها و استراتژی های کارآفرینی مطرح شده اند، راه
برون رفت از مشکالت و معضالت و پاسخ به ضروریات و الزامات از دل امواج خروشان تحوالت شتابان جامعه تحصیل شده
است که گاه به نتایجی منجر می شود. از جمله می توان از تغییر قطب بندی های اقتصادی، به وجود آمدن بلوک های
جدید اقتصادی و بازتعریف بسیاری از مفاهیم مهم دیگر نام برد .کارآفرینی به صورت یک رویکرد نوین اقتصادی در ارتقای
بهره وری، استفاده از فرصت ها و ظرفیت های بال استفاده، به کار گیری منابع و سرمایه های معطل و سرگردان و رفتن به
سمت راهکارهای جدید و نوآورانه، در پشت سر نهادن موانع و عبور از آنها است که باعث ایجاد تحول گسترده و بنیادین در
بسیاری از عرصه های مورد نظر می شود.
لذا با توجه به این مهم، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی که مهم ترین چشم انداز و آرزوی هر ملتی است، نیازمند
کارآفرینانی خالق و نوآور است که با ایجاد کسب و کارهای جدید و انجام فعالیت های کارآفرینانه، ارزش آفرینی کرده و
افزایش درآمد عمومی و رفاه و آسایش را برای عموم جامعه به ارمغان می آورند. تالش می شود تا به این سؤال پاسخ داده
شود که نقش کارآفرینی و نوآوری در عبور از بحران چیست؟

یافته ها


کار آفرینی نه تنها یک حوزه علمی نو خاسته بلکه یک نوع راه و رسم زندگی است. واقعیت امر این است که توسعه در کشور
اسالمی ما مستلزم ظرفیت سازی کار آفرینانه در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. این امر
منجر به پرورش افرادی می شود که می توانند در بخش های مختلف جامعه کسب و کارهای نوین ایجاد کنند، ظرفیت های
موجود را توسعه دهند و با نوآوری، مشکالت جامعه، دولت و بخش عمومی را کاهش دهند. در صورت تحقق این هدف مهم،
از ظرفیت های بالقوه در جامعه حداکثر استفاده به عمل خواهد آمد و اشتغالزایی، عدالت و رفاه اجتماعی، عبور از بحران،
کیفیت زندگی ، نشاط و امید به زندگی و اقتدار ملی در ایران اسالمی را به دنبال دارد. بررسی ها نشان می دهند که رشد
بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی افزایش یافته است. رفع معضل بیکاری دانش آموختگان با آموزش مهارت های کار
آفرینانه به دانشجویان و دانش آموختگان همه رشته ها از یک سو و توسعه انواع رشته ها و گرایش های جدید کار آفرینی در
کنار سایر دروس رشته های موجود از سوی دیگر ممکن خواهد بود. از این طریق تعداد بیشتری از دانش آموختگان به سوی
تاسیس کسب و کار و ایجاد اشتغال برای سایر بیکاران گام بر خواهند داشت. به عبارت دیگر با توسعه کار آفرینی در کشور
ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و عبور از بحران، مسائل و مشکالت جاری از جمله فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی،
بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی معضل انبوه سایر بیکاران نیز مرتفع خواهد شد. استفاده از ظرفیت های موجود و توسعه
فناوری پیشرفته به وجود افراد خالق، نوآور و کارآفرین در جامعه نیاز دارد. این نیاز در همه بخشها و رشته ها مشهود و
ملموس است. بنابراین توسعه کارآفرینی برای تامین نیازهای کشور و دستیابی به هدف های ایران اسالمی ضروری
است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This is a test site
Build with Digits